THỦ TỤC XIN NGHỈ VIỆC CỦA VIÊN CHỨC

Luật sư đất nước hình chữ S » Tin tức » Tin rất nổi bật » Đời sống - Xã hội » Pháp cơ chế - Đời sống » Tích họp văn uống phiên bản bắt đầu
(eshopdaroana.com) - Theo Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 115/2020/Nu0110-CPhường. cu1ee7a Chu00ednh phu1ee7 Quy u0111u1ecbnh vu1ec1 tuyu1ec3n du1ee5ng, su1eed du1ee5ng vu00e0 quu1ea3n lu00fd viu00ean chu1ee9c vu1eebố u0111u01b0u1ee3c ban hu00e0nh thu00ec tu1eeb ngu00e0y29/9/2020, thu1eddi gian giu1ea3i quyu1ebft thu00f4i viu1ec7c u0111u1ed1i vu1edbi viu00ean chu1ee9c u0111u01b0u1ee3c ru00fat ngu1eafn hu01a1n so vu1edbi quy u0111u1ecbnh tru01b0u1edbc u0111u00f3.
u1ea2nh minh hu1ecda. Cu1ee5 thu1ec3, u0111iu1ec3m a khou1ea3n 3 u0110iu1ec1u 57 Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 115/2020/Nu0110-CP.

Xem thêm: Phim Mù Tạt Và Em Tập 3 Việt Nam Vn2 Hd, Xem Zippo, Mù Tạt Và Em

quy u0111u1ecbnh,vào thu1eddi hu1ea1n 05 ngu00e0y lu00e0m viu1ec7c ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c vu0103n bu1ea3n u0111u1ec1 nghu1ecb cu1ee7a viu00ean chu1ee9c, nu1ebfu u0111u1ed3ng u00fd mang đến thu00f4i viu1ec7c thu00ec ngu01b0u1eddi u0111u1ee9ng u0111u1ea7u u0111u01a1n vu1ecb su1ef1 nghiu1ec7p cu00f4ng lu1eadp chu1ea5m du1ee9t hu1ee3p u0111u1ed3ng lu00e0m viu1ec7c vu00e0 giu1ea3i quyu1ebft chu1ebf u0111u1ed9 thu00f4i viu1ec7c cho viu00ean chu1ee9c. So vu1edbi quy u0111u1ecbnh tru01b0u1edbc u0111u00e2y tu1ea1i u0111iu1ec3m b khou1ea3n 3 u0110iu1ec1u 38 Nghu1ecb u0111u1ecbnh 29/2012/Nu0110-CPhường., thu1eddi hu1ea1n giu1ea3i quyu1ebft thu00f4i viu1ec7c tu1ea1i Nghu1ecb u0111u1ecbnh 115 u0111u00e3 ru00fat ngu1eafn tu1eeb trăng tròn ngu00e0y xuu1ed1ng cu00f2n 05 ngu00e0y. Thu1ee7 tu1ee5c giu1ea3i quyu1ebft u0111u1ed1i vu1edbi viu00ean chu1ee9c xin thu00f4i viu1ec7c u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 57 Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 115/2020/Nu0110-CP nhu01b0 sau: Bu01b0u1edbc 1: Viu00ean chu1ee9c lu00e0m thu00f4ng bu00e1o bu1eb1ng vu0103n bu1ea3n gu1eedi u0111u1ebfn ngu01b0u1eddi u0111u1ee9ng u0111u1ea7u su1ef1 nghiu1ec7p cu00f4ng lu1eadp nu1ebfu muu1ed1n u0111u01a1n phu01b0u01a1ng chu1ea5m du1ee9t hu1ee3p u0111u1ed3ng lu00e0m viu1ec7c. Bu01b0u1edbc 2: Ngu01b0u1eddi u0111u1ee9ng u0111u1ea7u u0111u01a1n vu1ecb su1ef1 nghiu1ec7p cu00f4ng lu1eadp chu1ea5m du1ee9t hu1ee3p u0111u1ed3ng lu00e0m viu1ec7c vu00e0 giu1ea3i quyu1ebft chu1ebf u0111u1ed9 thu00f4i viu1ec7c mang đến viu00ean chu1ee9c. - Nu1ebfu u0111u1ed3ng u00fd đến viu00ean chu1ee9c thu00f4i viu1ec7c, ngu01b0u1eddi u0111u1ee9ng u0111u1ea7u u0111u01a1n vu1ecb su1ef1 nghiu1ec7p cu00f4ng lu1eadp chu1ea5m du1ee9t hu1ee3p u0111u1ed3ng lu00e0m viu1ec7c vu00e0 giu1ea3i quyu1ebft chu1ebf u0111u1ed9 thu00f4i viu1ec7c; - Nu1ebfu khu00f4ng u0111u1ed3ng u00fd mang lại viu00ean chu1ee9c thu00f4i viu1ec7c thu00ec phu1ea3i tru1ea3 lu1eddi viu00ean chu1ee9c bu1eb1ng vu0103n bu1ea3n vu00e0 nu00eau ru00f5 lu00fd vị. Nhu01b0 vu1eady, viu1ec7c giu1ea3i quyu1ebft thu00f4i viu1ec7c cu1ee7a viu00ean chu1ee9c theo quy u0111u1ecbnh hiu1ec7n hu00e0nh chu1ec9 thu1ef1c hiu1ec7n vào thu1eddi gian 05 ngu00e0y lu00e0m viu1ec7c ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c vu0103n bu1ea3n u0111u1ec1 nghu1ecb trong lúc tru01b0u1edbc u0111u00e2y tu1ea1i khou1ea3n 3 u0110iu1ec1u 38 Nghu1ecb u0111u1ecbnh 29/2012/Nu0110-CP, Chu00ednh phu1ee7 quy u0111u1ecbnh thu1eddi gian nu00e0y lu00e0 đôi mươi ngu00e0y lu00e0m viu1ec7c ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y nhu1eadn u0111u01a1n. Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 115/2020/Nu0110-CP. cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c thi hu00e0nh ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y 29 thu00e1ng 9 nu0103m 20trăng tròn. PHu1ea0M Hu01afu01a0NG