Thông tư 04 bộ công an

Thay đổi thẩm quyền cấp phép chở vật liệu nổ CN

Thời gian thực hiện thủ tục này vẫn là 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bạn đang xem: Thông tư 04 bộ công an

 Nội dung này được quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BCA sửa đổi một số điều của Thông tư 35/2010/TT-BCA về việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm. Thông tư cũng có thêm điều kiện để được cấp giấy phép này: những người có liên quan trong quá trình vận chuyển phải có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm. Trường hợp DN vi phạm các quy định tại Điều 6a (được bổ sung ở Thông tư này), DN sẽ bị thu hồi giấy phép, việc thu hồi sẽ do người có thẩm quyền cấp điều chỉnh giấy phép và cấp trên của người này thực hiện.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 04/2014/TT-BCA

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG TƯ

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũkhí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều củaPháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗtrợ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổngcục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự; an toàn xã hội;

1. Bổ sung khoản 3vàoĐiều 3 như sau:

“3. Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệplà hoạt động vận chuyển các sản phẩm, nguyên liệu được quy định tại Khoản 1 Điềunày từ địa điểm này đến địa điểm khác.”

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Điều kiện để được cấp giấyphép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Tổ chức, đơn vị vận chuyển vật liệu nổcông nghiệp phải có các điều kiện sau đây:

1. Có phương tiện vận chuyển vật liệunổ công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện:

a) Có đủ điều kiện tham gia giao thôngtheo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;có giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan đăng kiểmcấp;

b) Đáp ứng quy định của Quy chuẩn QCVN02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển,sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp;

d) Có biểu trưng báo hiệu phương tiệnđang vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

2. Có người quản lý, người điều khiểnphương tiện, áp tải và người phục vụ khác có liên quan đến vận chuyển vật liệunổ công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện:

a) Đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõràng, không có tiền án, tiền sự (bản khai lý lịch phải có xác nhận của Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan công tác). Đối với người điềukhiển phương tiện phải có giấy phép lái xe, lái tàu hoặc bằng, chứng chỉ chuyênmôn phù hợp với phương tiện đăng ký vận chuyển;

b) Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệpvụ phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩmquyền cấp; giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vật liệu nổ công nghiệp và cácbiện pháp bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với vật liệu nổ công nghiệp do cơ quanquản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp có thẩm quyền cấp;

c) Có trình độ chuyên môn tương xứng vớivị trí, chức trách đảm nhiệm.

3. Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 26 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệunổ và công cụ hỗ trợ.”

3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Thủ tục cấp, điều chỉnh giấyphép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

1. Hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển vậtliệu nổ công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Pháplệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Hồ sơ điều chỉnh giấy phép vận chuyểnvật liệu nổ công nghiệp gồm:

a) Công văn đề nghị điều chỉnh nộidung giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp;

b) Bản sao giấy phép vận chuyển vật liệunổ công nghiệp (kèm theo bản chính để đối chiếu).

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép vậnchuyển vật liệu nổ công nghiệp phải xem xét hồ sơ và điều kiện của tổ chức, đơnvị vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp để tiến hành cấp, điều chỉnh giấy phép vậnchuyển vật liệu nổ công nghiệp; trường hợp không cấp, điều chỉnh giấy phép thìphải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.”

4. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấyphép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

1. Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hànhchính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cókho, địa điểm tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp vận chuyển đến thực hiện việc cấp,điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cho cơ quan, đơn vị cónhu cầu; trường hợp cơ quan Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơicó vật liệu nổ công nghiệp vận chuyển đi hoặc nơi có trụ sở cơ quan, tổ chức quảnlý phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cấp, điều chỉnh giấy phép vậnchuyển thì phải có văn bản xác nhận về điều kiện tiếp nhận vật liệu nổ côngnghiệp của cơ quan Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi có kho, địađiểm tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp vận chuyển đến.

2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lýhành chính về trật tự xã hội cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổcông nghiệp đối với trường hợp vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ Việt Namra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam và các trường hợp đặc biệt khác.”

5. Bổ sung Điều 6avào sauĐiều 6 như sau:

“Điều 6a. Thu hồi giấy phép vận chuyểnvật liệu nổ công nghiệp

1. Giấy phép vận chuyển vật liệu nổcông nghiệp bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Giấy phép được cấp không đúng thẩmquyền;

b) Doanh nghiệp được cấp giấy phép vậnchuyển vật liệu nổ công nghiệp do đã giả mạo hồ sơ để được cấp;

c) Doanh nghiệp được cấp giấy phép vậnchuyển vật liệu nổ công nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư này.

2. Thẩm quyền thu hồi giấy phép vậnchuyển vật liệu nổ công nghiệp được quy định như sau:

Người có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấyphép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Điều 6Thông tư này và cấp trên trực tiếp của người đó có thẩm quyền thu hồi giấyphép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này.”

6. Khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sungnhư sau:

“4. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lýhành chính về trật tự xã hội quyết định hoặc ủy quyền cho Trưởng phòng Cảnh sátquản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quyết định tạm ngừng cấp giấy phép hoặc tạm ngừng hiệu lực thi hành của giấyphép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp khi có yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự,an toàn xã hội trong các hoạt động cấp quốc gia hoặc ở những khu vực có yêu cầuđặc biệt về bảo đảm an ninh, trật tự.”

7. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sungnhư sau:

“3. Chỉ tiếp nhận vật liệu nổ côngnghiệp theo giấy phép vận chuyển do cơ quan Cảnh sát quản lý hành chính về trậttự xã hội có thẩm quyền cấp.”

8. Ban hành kèm theoThông tư này các biểu mẫu sau:

a) Mẫu VC02 (Giấy đăng ký tiếp nhận vậtliệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC02 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA;

b) Mẫu VC02A (Giấy đăng ký tiếp nhận vậtliệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC02A ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA;

c) Mẫu VC03 (Đơn đề nghị cấp giấy phépvận chuyển vật liệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC03 ban hành kèm theo Thôngtư số 35/2010/TT-BCA;

d) Mẫu VC04 (Giấy phép vận chuyển vậtliệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC04 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA;

đ) Mẫu VC05 (Báo hiệu phương tiện vậnchuyển vật liệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC05 ban hành kèm theo Thông tư số35/2010/TT-BCA.

Điều 2. Hiệulực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từngày 10 tháng 3 năm 2014.

Bãi bỏ Điều 4, 5, 6,khoản 4 Điều 7, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 35/2010/TT-BCA và các biểu mẫu:VC02, VC02A, VC03, VC04, VC05 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA.

Điều 3. Tráchnhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sátquản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiệnvà chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơnvị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giámđốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân báo cáo vềBộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội)để kịp thời hướng dẫn./.

Nơi nhận: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Các đ/c Thứ trưởng BCA; - Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an; - Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Cảnh sát PCCC; - Công báo; - Lưu: VT, V19, C61(C64).

BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quang

 

(1)……………….

……………………….. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: ………./……….

………, ngày…. tháng …… năm ……..

 

GIẤYĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi:……………………………………..(2)

Sau khi kiểm tra các điều kiện an toànphòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự và khối lượng vật liệu nổ công nghiệpđang bảo quản trong kho.

Xem thêm: Facebook Cho Phép Chia Sẻ Bộ Sưu Tập Với Bạn Bè, Hướng Dẫn Tạo Bộ Sưu Tập Trên Zalo

…………………………………..(1)

ĐĂNG KÝ

1. Tiếp nhận và bảo quản số lượng, chủngloại vật liệu nổ công nghiệp được vận chuyển đến, cụ thể như sau:

TT

Tên kho

Chủng loại VLNCN vận chuyển đến

Khối lượng trữ chứa của kho (tấn)

Khối lượng cho phép của kho theo thiết kế

Khối lượng đang trữ chứa

Khối lượng tiếp nhận mới

2. Thời gian đăng ký tiếp nhận: từngày…………đến ngày………/.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên tổ chức, cơ quan đăngký; (2) Tên cơ quan cấp giấy phép vận chuyển VNLCN.

(1)……………….

……………………….. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: ………./……….

………, ngày…. tháng …… năm ……..

 

GIẤYĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi:……………………………………..(2)

Sau khi kiểm tra các điều kiện an toànphòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự và khối lượng vật liệu nổ công nghiệpđang bảo quản trong kho.

…………………………………..(1)

ĐĂNG KÝ

1. Tiếp nhận và bảo quản số lượng, chủngloại vật liệu nổ công nghiệp được vận chuyển đến, cụ thể như sau:

TT

Tên kho

Chủng loại VLNCN vận chuyển đến

Khối lượng trữ chứa của kho (tấn)

Khối lượng cho phép của kho theo thiết kế

Khối lượng đang trữ chứa

Khối lượng tiếp nhận mới

2. Thời gian đăng ký tiếp nhận: từngày…………đến ngày………/.

Xác nhận của Cơ quan Cảnh sát QLHC về TTXH địa phương có quản lý kho VLNCN (3) Số:………/QLHC về TTXH, ngày….tháng….năm 20…. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên tổ chức, cơ quan đăngký; (2) Tên cơ quan cấp giấy phép vận chuyển VNLCN; (3) Chỉ thực hiện trong trườnghợp cơ quan cấp giấy phép vận chuyển không quản lý kho VLNCN.

(1)……………….

……………………….. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: ………./……….

………, ngày…. tháng …… năm ……..

 

ĐƠNĐỀ NGHỊ

CẤPGIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: (2)……………………………………..

(1)……………………………………………………………………………………..

Ủy nhiệm cho ông/bà: ………………………………………………….Chức vụ …………………

CMND/Hộ chiếu số: ……….do: …………………cấp ngày……… /………. /…………….

Tổ chức vận chuyển vật liệu nổ côngnghiệp theo Hóa đơn GTGT số …………..ngày……./…. /………. của (3)…………………………………………………………………………………………..

1. Hành trình vận chuyển:..................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Thời gian vận chuyển: Từ ngày ……../……../ ………..đến ngày ……./ ……./ …………….

3. Danh sách người điều khiển phươngtiện, người áp tải và phương tiện vận chuyển như sau:

TT

Họ và tên người điều khiển phương tiện, áp tải

Số CMND (hộ chiếu), giấy phép

BKS phương tiện vận chuyển

Khối lượng vận chuyển trên mỗi phương tiện

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ các quyđịnh ghi trong Giấy phép vận chuyển. Khi có thay đổi về các nội dung đã đăng kýở trên chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết./.

Lãnh đạo, cơ quan, tổ chức (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1): Tên Tổ chức đăng ký vậnchuyển; (2) Tên cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển; (3) Tên cơ quan cấp Hóa đơnGTGT.