Thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc không phải là mẫu bắt buộc theo quy định. Tuy nhiên, mẫu thông báo được dùng khá phổ biến để thể hiện sự chuyên nghiệp khi làm việc của cả doanh nghiệp và người lao động.

Bạn đang xem: Thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

*

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc được sử dụng tại các doanh nghiệp.

1. Trường hợp nào sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc thường được doanh nghiệp/đơn vị sử dụng nhiều hơn là người lao động. Các trường hợp sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc như:

Người lao động muốn chấm dứt hợp đồng thử việc khi cảm thấy công việc và môi trường làm việc tại doanh nghiệp/ đơn vị không phù hợp.

Người lao động hoặc người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng thử việc để ký hợp đồng lao động sớm.

Căn cứ vào từng trường hợp ai là người viết thông báo, mà ta sử dụng các mẫu mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc khác nhau. Thông thường, mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc được doanh nghiệp/ đơn vị sẽ sử dụng gửi đến người lao động nhiều hơn.

Xem thêm: Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Mối Quan Hệ Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Phát Sinh Khi Nào

2. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc có nội dung chính bao gồm:

Quốc hiệu tiêu ngữ;

Tên thông báo; vụ việc thông báo;

Thời gian địa điểm lập thông báo;

Người/ đơn vị nhận thông báo;

Căn cứ pháp lý;

Nêu chủ thể của hợp đồng thử việc;

Lý do chấm dứt hợp đồng thử việc, các điều khoản về bàn giao hồ sơ và bảo mật thông tin;

Nếu là người sử dụng lao động thông báo thì ký tên đóng dấu của bộ phận/ người trực tiếp có quyền hạn. Nếu là người lao động thì chỉ ký, ghi rõ họ tên.

*

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do doanh nghiệp lập - 01.

*

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do doanh nghiệp lập - 02.

Đối với mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do người lao động lập có thể viết tương tự dựa trên mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do doanh nghiệp lập. Phần nơi nhận, người lao động ghi rõ đơn vị nơi người lao động đang thử việc và phòng ban chịu trách nhiệm quản lý nhân sự.

Trên đây là mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc, doanh nghiệp, đơn vị có thể tham khảo sử dụng trong trường hợp cần thiết. Các mẫu chấm dứt hợp đồng lao động, mẫu hợp đồng lao động doanh nghiệp và người lao động có thể truy cập website của BHXH điện tử eBH: https://eshopdaroana.com để tham khảo thêm.