Might have done là gì
Bạn đang xem: Might have done là gì

*
*Xem thêm: Phim Sex Thầy Giáo Và Học Sinh : "Tôi Không Thể Tha Thứ Cho Mình"

quý khách đã coi ngôn từ tài liệu Modal Perfect cùng biện pháp dùng, để cài đặt tư liệu về sản phẩm bạn clichồng vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Hãng Sơn Nishu Có Tốt Không ? Đánh Giá Sơn Nishu Đánh Giá Sơn Nishu

Modal Perfect và cách cần sử dụng Để học cùng nhớ giờ Anh, thì lý thuyết cần học liên tục và thực hành bắt buộc diễn ra hàng ngày. Và nội dung bài viết này sẽ trả lời chúng ta giải pháp sử dụng Modal Perfect cùng bài tập áp dụng đây. 1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ rằng sẽ - Diễn đạt một điều gì đó rất có thể đã xảy ra hoặc hoàn toàn có thể đúng ngơi nghỉ thừa khứ tuy nhiên bạn nói không dám cứng cáp. VD: He could have forgotten the ticket for the concert last night. (Tối qua, anh ấy có lẽ rằng đã nhằm quên vé mang lại buổi hòa nhạc.) I didn’t hear the telephone ring, I might have been sleeping at that time. (Tôi đã không nghe thấy chương điện thoại thông minh, thời điểm đó có lẽ rằng tôi đang ngủ.) John might have gone to lớn the movies yesterday. (John chắc rằng đã đi coi phyên ngày trong ngày hôm qua.) - Diễn đạt điều gì đó rất có thể xảy ra dẫu vậy dường như không xẩy ra VD: Why did you leave hyên come home alone? He might/could have got lost. (Sao anh lại để nó đi về công ty một mình? Nó có thể đã trở nên lạc) → thực sự là nó không biến thành lạc 2. Should + have sầu + P2 = lẽ ra đề nghị, đáng ra bắt buộc Chỉ một câu hỏi lẽ ra đã đề nghị xảy ra vào thừa khứ nhưng mà vị lí vì nào này lại không xảy ra. VD: Maria should have sầu called John last night. (Lẽ ra tối qua Maria nên được gọi mang lại John.) → tuy vậy cô ấy đã không hotline John should have gone to lớn the post office this morning. (Sáng nay John lẽ ra đề nghị mang lại bưu điện) → tuy nhiên anh ta đã không mang đến The policeman should have sầu made a report about the burglary. (Chình ảnh ngay cạnh lẽ ra nên viết báo cáo về vụ giật đó.) → nhưng mà họ đã không làm Chúng ta cũng rất có thể dùng nhiều từ bỏ was/were supposed khổng lồ + V nhằm gắng mang đến should + have + P2 VD: John was supposed to go to lớn the post office this morning. The policeman was supposed khổng lồ make a report about the burglary. 3. Must + have sầu + P2 = chắc chắn rằng đang, hẳn là vẫn Chỉ một Kết luận súc tích dựa vào đều hiện tượng lạ gồm đang xảy ra nghỉ ngơi quá khđọng VD: The grass is wet. It must have rained last night. (Cỏ bị ướt. Chắc hẳn buổi tối qua sẽ bao gồm mưa) Jane did very well on the exam. She must have studied hard. (Jane vẫn có tác dụng bài bác khám nghiệm rất tốt. Cô ấy chắc hẳn đang học tập chăm chỉ.) 4. Would + have + Past Participle: (vẫn . . . rồi) dùng vào câu điều kiện một số loại III. VD: If I had had enough money, I would have bought that Honda. (Nếu tôi tất cả đầy đủ chi phí, tôi đang cài đặt mẫu xe Hondomain authority ấy.) 5. Can’t + have + Past Participle: dùng làm chỉ một sự việc gần như là chắc chắn cấp thiết xẩy ra. VD: Last night, Mary can’t have gone out with John because she had khổng lồ be at home page to lớn bởi her homework. (Tối qua, Mary cấp thiết đi chơi cùng với John được bởi cô ấy yêu cầu trong nhà làm cho bài xích tập.) Nào ta thuộc "thực hành" với những bài bác tập sau đây nhé ! Bài tập: I. Choose the correct answer in each of the following sentences according khổng lồ meaning và tense. 1. If I had a bicycle, I would/ will ride it every day. 2. George would have sầu gone/would go on a trip to Chicago if he had had time. 3. Marcela didn’t come to class yesterday. She will have had/may have had an accident. 4. John didn’t vì his homework, so the teacher became very angry. John must have sầu done/should have sầu done his homework. 5. Sharon was supposed khổng lồ be here at nine o’cloông xã. She must have sầu forgotten/must forget about our meeting. 6. Where bởi you think Juan is today? I have sầu no idea. He should have sầu slept/may have sầu slept late. 7. George missed class today. He might have sầu had/might had had an accident. 8. Robert arrived without his notebook. He could have sầu lost/would have sầu lost it. 9. Thomas received a warning for speeding. He should have driven/shouldn’t have driven so fast. 10. Henry’s oto stopped on the highway. It may run/may have run out of gas. 11. That can"t have been/shouldn"t have beenNichồng that you saw. 12. You must have sầu given/might have given me a hand! 13. I caught a later train because I had khổng lồ see/must have sầu seen a client. 14. I suppose Bill should have lost/might have lost his way. 15. I didn"t refuse the cake, as it should have sầu been/would have been rude. 16. I don"t know who rang, but itcould have been/must have been Jlặng. 17. It was odd that you should have bought/would have bought the same oto. 18. It"s a pity you didn"t ask because I can"t help/could have helpedyou. 19. It"s your own fault, you can"t have/shouldn"t have gone khổng lồ bed so late. II. Choose between “must + have sầu + Past participle” và “should + have sầu + Past participle” 1. Hendry was deported for having an expired visa. He (have)____________ his visa renewed. 2. Julietta was absent for the first time yesterday. She (be)___________ sichồng. 3. The photos are blaông chồng. The X rays at the airport (damage)___________ it. 4. Blanca got parking ticket. She (not, park)______________ in a reserved spot, since she had no permit. 5. Mary did very well on the exam. She (study)_____________ very hard. 6. Jean did very badly on the exam. She (study)_____________ harder. 7. German called us as soon as his wife had her baby. He (be)____ very proud. 8. John isn’t here yet. He (forget)______________ about our meeting. 9. Alex failed the exam. He (not, study)_____________ enough Bài giải I. Choose the correct answer in each of the following sentences according khổng lồ meaning and tense. 1. would 2. would have gone 3. may have sầu had 4. should have sầu done 5. must have sầu forgotten 6. may have sầu slept 7. might have sầu had 8. could have lost 9. shouldn’t have sầu driven 10. may have run 11. can’t have sầu been 12. might have sầu given 13. had to see 14. might have lost 15. should have been 16. could have been 17. would have sầu bought 18. could have helped 19. shouldn’t have gone II. Choose between must + have sầu + Past participle and should + have sầu + Past participle 1. should have sầu had 2. must have been 3. must have damaged 4. shouldn’t have parked 5. must have sầu studied 6. mustn’t have studied 7. must have been 8. must have sầu forgotten 9. mustn’t have sầu studied

Chuyên mục: Blogs