Mp3 Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải

Tủ Sách: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tâm an lạc!Tác giả: Thích Tuyên HóaNhà xuất bản: NXB Tôn GiáoTrọng lượng (gr):6300Hình thức bìa: Bìa mềm


2.300.000₫ 2.100.000₫

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải – Trọn Bộ 25 Quyển

*

…Bộ Kinh Hoa Nghiêm Ðại Phương Quảng Phật nầy, khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội bồ đề, vừa mới thành chánh giác, không rời khỏi toà ngồi mà ở trong định đến bảy nơi (ba nơi tại nhân gian, bốn nơi ở tại Thiên cung), vì các bậc đại thiện căn viên đốn, mà nói tự thân chứng được pháp môn viên đốn, đi thẳng vào đạo lý pháp giới, trải qua chín hội trong vòng hai mươi mốt ngày, thì nói xong bộ Kinh không thể nghĩ bàn nầy. Bộ Kinh nầy gồm có 45 phẩm Kinh văn, nhưng chỉ dịch ra được 39 phẩm, gồm 80 quyển. Trong mỗi hội Ðức Phật đều phóng quang, đại biểu nói Hoa Nghiêm pháp lớn. Quang minh là biểu thị cho trí huệ, gia bị cho tất cả chúng sinh, đều đắc được lợi ích Phật Pháp.

Bạn đang xem: Mp3 kinh hoa nghiêm giảng giải

*

Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy từ đầu cho đến cuối, đều nói đạo lý năm vòng nhân quả.

Xem thêm: Đại Học Luật Tp Hcm Cơ Sở Bình Triệu, Clb Vovinam Trường Đại Học Luật Cơ Sở Bình Triệu

Hội thứ nhất thì nói về “tin nhân quả”.Từ hội thứ hai đến hội thứ sáu thì nói về “sai biệt nhân quả”.Hội thứ bảy thì nói “bình đẳng nhân quả”.Hội thứ tám thì nói “thành hạnh nhân quả”.Hội thứ chín thì nói “chứng nhập nhân quả”.

Ngài Thanh Lương Quốc Sư đem hết toàn bộ Kinh 80 quyển phân làm bốn phần. Hội thứ nhất có 11 quyển là : Cử quả hoan lạc sinh tín phần. Từ hội thứ hai đến hội thứ bảy cộng lại có 41 quyển là : Tu nhân khế quả sinh giải phần. Hội thứ tám có 7 quyển là : Thác pháp tiến tu thành hạnh phần. Hội thứ chín có 21 quyển là : Y nhân chứng nhập thành đức phần.

Hội thứ nhất tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, vị trí ở hướng tây cách thành Vương Xá nước Ma Kiệt Ðà khoảng hai trăm dặm, nay tức là Bodh Gaya. Hội nầy Ðức Phật phóng quang minh giữa lông mày, biểu thị quang minh của Phật chiếu khắp hết thảy mọi nơi, khiến cho tất cả chúng sinh đến nghe pháp lớn. Lại phóng quang minh ở răng, biểu thị khiến cho chúng sinh nếm được pháp vị. Bộ Kinh nầy là mười phương chư Phật đều nói, cho nên trong các hội, phần nhiều là mười phương chư Phật gia bị cho Bồ Tát nói. Hội nầy là mười phương chư Phật gia trì cho Bồ Tát Phổ Hiền nói, Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ đại hội, Ngài nương thần lực của Ðức Phật mà nói : y, chánh hai báo trang nghiêm Phật quả, phát triệt tâm tín ngưỡng của chúng sinh. Hội nầy nói sáu phẩm :

1. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm.2. Phẩm Như Lai Hiện Tướng.3. Phẩm Phổ Hiền Tam Muội.4. Phẩm Thế Giới Thành Tựu.5. Phẩm Thế Giới Hoa Tạng.6. PhẩmTỳ Lô Giá Na.…

*
MUA SÁCH HAY TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU!