Hiệu suất sử dụng vốn

Chỉ tiêu này phản ánh VKD của DN trong kỳ kinh doanh quay được bao nhiêu vòng.

Bạn đang xem: Hiệu suất sử dụng vốn

Qua chỉ tiêu này có thể đánh giá khả năng khai thác và mức độ sử dụng tài sản của DN tốt hay không, thể hiện qua doanh thu thuần được sinh ra từ tài sản mà DN đã đầu tư. Chỉ tiêu này được xác định theo công thức:
*

Chỉ tiêu này cho biết một đồng tài sản hay VKD bình quân tham gia vào hoạt động SXKD tạo ra được bao nhiêu đồng DTT. Hệ số này chịu sự tác động của đặc điểm ngành kinh doanh, chiến lược kinh doanh và trình độ quản lý, sử dụng tài sản. Nếu chỉ tiêu này cao cho thấy DN đang phát huy tốt công suất hoạt động của tài sản, sử dụng tài sản có hiệu quả. Nếu chỉ tiêu này thấp cho thấy VKD sử dụng chưa hiệu quả, tài sản chưa phát huy tốt công suất hoạt động, vẫn còn tình trạng tài sản bị ứ đọng.

Xem thêm: 3() Cho Hình Tam Giác Abc Các Điểm D, Giải Toán Trên Mạng

Muốn vậy, DN cần đẩy nhanh việc tăng doanh thu bán hàng, tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả các loại tài sản…
*

Số ngày trong kỳ được xác định dựa trên độ dài thời gian của kỳ kinh doanh của DN theo tháng, quý, năm. Chỉ tiêu này càng ngắn càng cho thấy tốc độ quay vòng của vốn càng nhanh và ngược lại.

. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

– Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (BEP): Chỉ tiêu này phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận trước lãi vay và thuế với tài sản bình quân sử dụng trong kỳ. Được xác định theo công thức sau:

*

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của một đồng tài sản hay VKD mà không xét đến ảnh hưởng của thuế TNDN và nguồn vốn hình thành nên tài sản.

– Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VKD hay tỷ suất sinh lời ròng của tài sản (ROA): Chỉ tiêu này phản ánh bình quân một đồng tài sản hay VKD trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế khi đã trang trải toàn bộ các khoản chi phí kể cả chi phí lãi vay và thuế TNDN. Chỉ tiêu này đánh giá trình độ quản trị VKD của DN và được tính theo công thức sau:

*

– Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): Đây là chỉ tiêu mà các nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu của DN rất quan tâm. Hệ số này đo lường mức lợi nhuận thu được trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu trong kỳ. và được xác định theo công thức:

*

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khía cạnh về trình độ quản trị tài chính gồm trình độ quản trị doanh thu và chi phí, trình độ quản trị tài sản và trình độ quản trị nguồn vốn của DN…