GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 10 TRỌN BỘ ĐẦY ĐỦ

eshopdaroana.com xin gửi tới các thầy thầy giáo cỗ Giáo án môn giờ Anh lớp 10. Giáo án được soạn theo vẻ ngoài giáo án năng lượng điện tử khôn cùng thuận lợi cho thầy cô tìm hiểu thêm cùng góp tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian soạn giáo án giao hàng cho câu hỏi huấn luyện và đào tạo. Mời những thầy cô cùng cài đặt về giúp thấy trọn bộ giáo án môn giờ Anh lớp 10. Chúc thầy cô với các em bao hàm huyết học tốt cùng có lợi.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 10 trọn bộ đầy đủ

Trọn bộ giáo án giờ Anh lớp 10 cả năm

The 1stperiod

Grade 10

Theme: Guiding how to lớn learn and lớn vì chưng English tests

Time: 45 minutes

I. Objectives:

1. Educational aim: Students know about English book in grade 10

2. Knowledge:

Student know: - How to learn English in grade 10

- How to lớn vày English tests


- How khổng lồ use student’s book and workbook

3. Skill: - Reading

- Speaking

- Listening

- Writing

- Doing English tests

II. Teaching aids: Student’s book, student’s workbook, dictionary, some thử nghiệm papers, etc.

III. Procedure:

Teacher’s activitiesStudents’ activitiesNotes

Warm-up :(7 minutes)

- Introduce to lớn students about the teacher

- Ask students about their names & English knowledge etc.

Guiding: 35 minutes

1. Guiding student’s book & workbook:

* Introduce to students how lớn use their book & workbook

* Introduce khổng lồ students how to lớn learn reading, speaking, listening, writing, language focus in their books and how to lớn vị the exercises in their books

2. Guiding English tests in grade 10:

* Introduce lớn students about oral tests, 15 minute tests, 45 minute tests, etc. & how khổng lồ vì them

* The tests in grade 10 include:

reading : 25%

listening: 25%

writing: 25%

language focus: 25%

3. Guiding other books and tape, disc, etc.

Xem thêm: Đa Dạng Hóa Sản Phẩm - Cho Doanh Nghiệp Là Gì

Homework: 3 minutes

- Ask students to prepare textbook, notebooks and the things for learning andprepare lesson reading - Unit 1

- Listen to lớn the teacher

- Answer the teacher’s questions

- put the student’s book and workbook on the table

- listen khổng lồ the teacher và look through the books

- Listen to the teacher

- listen lớn the teacher và write down the things which will be prepared at home


.........................

The 2nd period

Grade 10

Theme: A day in the life of...

Unit 1

Reading

Time: 45 minutes

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should know what a farmer’s day of work is và sympathize with farmers’ everyday work

2. Knowledge:

- General knowledge: Students know about activities on a day in the life of farmers

- Language: Sentences & expression for describing someone’s daily routines

- New words: Words related to lớn a farmer’s daily work

3. Skills: Guessing meaning in context, scanning for specific information & passage comprehension

II. Method: Integrated, mainly communicative

III. Teaching aids: Student’s book and pictures showing farmers’ daily routines, etc.

IV. Procedure:

Teacher’s activitiesStudents’ activitiesNotes

Warm-up: (5 minutes)

- Lead out the h& out và introduce how lớn put the name of the job on its place

1. teacher

2. doctor

3. worker

4. seller

5. farmer

- Ask students some questions

Where does a teacher work?

Where does a worker work?

Where does a farmer work?

……………………………

- Let students understand more about the life of a farmer, today we learn Unit 1- part A: Reading

Before you read : (7 minutes)

- Ask students to use the suggestion in their books khổng lồ work in pairs

- Ask và answer questions about your daily routine

- Listen khổng lồ students và correct pronunciation & grammar if necessary

- Ask students lớn look at the picture in the book

- Show students to know about farmers’

daily routine

While you read : (23 minutes)

- Ask students to lớn look through the passage và read in silence

- Help students read the passage

- Explain pronunciation & meaning of new words which appear in the passage

Task 1 : (3 minutes)

- Ask students khổng lồ choose the option A, B or C that best suits the meaning of the italicised words

- Let students work individual or in groups

- Help students if necessary

Keys:

1C; 2C; 3A; 4A

Task 2: (4 minutes)

- Ask students to answer the following questions

- Ask students look through the passages then try lớn answer the questions in right way

- Let them work in pairs

- Help students if necessary

(the answers in the passage)

Task 3: (6 minutes)

- Ask students to lớn scan the passage và make brief note about Mr Vy & Mrs Tuyet’s daily routines

- Walk round the classroom và correct mistakes

After you read : (8 minutes)

- Ask students to close their books

- Ask them lớn talk about Mr Vy & Mrs Tuyet’s daily routines or their parents’ daily routines

- Listen lớn students và correct mistakes

Home work: (2 minutes)

- Ask students to write a passage about a farmer’s daily routines (80 words)

- Ask students lớn vày Reading exercise of Unit 1 in workbook & prepare Part B : Speaking at home

- Open the book

- Listen to lớn the teacher

- Look at the blackboard và put two words together

1.b 2.c 3.e 4.a 5.d

- Answer questions:

He works in a school

He works in a factory

He works in the field

- Listen to lớn the teacher và open the book – Unit 1, part A: reading

- Look at the book, listen to the teacher và work in pairs:

*A: What time vì chưng you often get up?

B: I often get up at six

*C: What do you often vì in the evening?

D: I often do my home page work và watch T.V

- Look at the picture

- Listen lớn the teacher

- Listen to the teacher then read the passages

- Ask some new words if necessary

- Keep the book open

- Listen to lớn the teacher then bởi task 1

- Ask the teacher if necessary

- work individual or in group

- Write down in the notebook

- Listen to lớn the teacher

- Try khổng lồ answer the questions

- Practice with a partner then write them down in the note books

- Ask the teacher if necessary

- Listen to the teacher and make a brief note about Mr Vy and Mrs Tuyet’s daily routines