Nắm vững kiến thức ngữ pháp khó lớp 8: câu bị động đặc biệt

Tiếng Anh lớp 8 thật sự là một thách thức cùng với bé, độc nhất là ngữ pháp lớp 8 vừa dài vừa nặng nề. Nếu không tồn tại phương thức học chính xác cũng giống như sự chăm chỉ chịu khó thì nhiều vô kể ttốt rất dễ dàng bị “đuối” phần ngữ pháp. Vì cầm cố eshopdaroana.com xin dành riêng nội dung bài viết lúc này nhằm thuộc con ôn lại ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 phần Câu bị động đặc biệt. Hi vọng bài viết này để giúp đỡ nhỏ nắm vững kiến thức và kỹ năng ngữ pháp hơn!


*
Nắm vững kiến thức và kỹ năng ngữ pháp khó khăn lớp 8: Câu bị động đặc trưng

Câu thụ động cùng với "Think/Believe/Say"

a, + CĐ: S (People, They,.....) + say/think/believe sầu...+ that +.........

Bạn đang xem: Nắm vững kiến thức ngữ pháp khó lớp 8: câu bị động đặc biệt

+ BĐ: S + is/am/are + said/thought/believed...+ khổng lồ V............

→ It + is/am/are + said/thought/believed... that +............

b, + CĐ: S (People,They,.....) + said/thought/believed...+ that....

+ BĐ: S + was/were + said/thought/believed...+ to have + V(pII)

→ It + was/were+ said/thought/believed... that +............

Eg: - People believe sầu that 13 is an unlucky number.

→ 13 is belived khổng lồ be an unlucky number.

or → It is believed that 13 is an unlucky number.

- They thought that Mai had gone away.

→ Mai was thought to have sầu gone away.

or → It was thought that Mai had gone away.

Câu tiêu cực với "Have"

+ CĐ: S + have/has/had + sb + V + sth+ .......

+ BĐ: S + have/has/had + sth + V(pII) + (by sb)...

Eg: I had hlặng repair my bicycle yesterday.

=> I had my bicycle repaired yesterday.

Xem thêm: Máy Làm Đậu Phụ Mini Gia Đình Giá Rẻ Tại Nhà Cao Cấp, Máy Làm Đậu Phụ

Ưu đãi eshopdaroana.com Tháng 10 - Nữ quyền đăng vương - Nhận ưu đãi thôi!!!

Câu thụ động cùng với "Get"

+ CĐ: S + get/gets/got + sb + khổng lồ V + sth +.......

+ BĐ: S + get/gets/got + sth + V(pII) + (by sb)...

Eg: I got hyên ổn khổng lồ repair my oto last week.

=> I got my oto repaired last week.


*
Nắm vững kỹ năng ngữ pháp khó lớp 8: Câu tiêu cực quan trọng đặc biệt

Câu thụ động cùng với "Make"

+ CĐ: S + make/made + sb + V + sth +......

+ BĐ: S + is/are//was/were made + to V+ sth +......

Eg: The step mother made Littele Pea bởi vì the chores all day.

→ Littele Pea was made khổng lồ bởi vì the chores all day.

Câu thụ động cùng với "Need"

+ CĐ: S + need + to V+ sth +........

+ BĐ: S (st)+ need + to lớn be V(pII).

or → S (st)+ need+ V-ing.

Eg: You need lớn cut your hair.

→Your hair need to be cut.

→ Your hair need cutting.


eshopdaroana.com English được Ra đời tại Singapore vày eshopdaroana.com International Pte.Ltd với mô hình học tập trực con đường 1 kèm 1 tất cả thiên chức kết nối tín đồ học với tín đồ dạy giờ anh bên trên toàn nhân loại.