Bài tập pascal cơ bản

Bài 1: Nhập lệ 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra screen diện tích cùng chu vi của chính nó. Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real; Begin

End.

Clrscr;

Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); Write("Nhap chieu dai="); readln(a);

Write("Nhap chieu rong=");readln(b);

s:=a*b;

c:=(a+b)*2;

Writeln("Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln("Chu vi hinch chu nhat:",c:6:2); Readln;

 
Bạn đang xem: Bài tập pascal cơ bản

*
39 trang
*
quocviet
*
*
999
*
1Download


Xem thêm: Mật Khẩu Ứng Dụng Facebook, Cách Cài Đặt Bảo Mật Và Đăng Nhập Trên Facebook

quý khách sẽ xem trăng tròn trang mẫu của tư liệu "những bài tập Pascal (cơ bản)", để cài đặt tài liệu cội về sản phẩm bạn cliông xã vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Đôi Sư Tử Nhỏ Bằng Đá Nhỏ Mới Nhất, Ý Nghĩa Cặp Sư Tử Đá

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích S với chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT;Uses Crt;Var a,b,s,c: real; BeginEnd.Clrscr;Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); Write("Nhap chieu dai="); readln(a);Write("Nhap chieu rong=");readln(b);s:=a*b;c:=(a+b)*2;Writeln("Dien tich hinch chu nhat la:’,s:6:2); Writeln("Chu vi hinc chu nhat:",c:6:2); Readln;Bài 2: Nhtràn vào nửa đường kính của hình tròn trụ. In ra screen diện tích với chu vi của chính nó. Program HINHTRON;Uses Crt;Var r,dt,cv:real; BeginClrscr;Writeln("TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:"); Writeln("------------------------------------------------------"); Write ("Nhap ban khiếp R=");readln(r);dt:=pi*r*r;cv:=2*pi*r;Writeln("Dien tich hinh tron la:",dt:6:2); Writeln("Chu vi hinh tron la:",cv:6:2);Readln; End.Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kỳ. Kiểm tra coi nó có thể là độ dài bố cạnh hay không, nếu không thì in ra screen " Khong la cha canh cua mot tam giac". Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.Program TAMGIAC; Uses crt;Vara,b,c,s,p : real; BeginClrscr;Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln("---------------------------------"); Write("nhap a =");readln(a);Write ("nhap b =");readln(b); Write("nhap c =");readln(c);If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) thenBeginElseEndp:=(a+b+c)/2;s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln("Chu vi tam giac:",2*p:4:2) ; Writeln("Dien tich tam giac:",s:4:2);Trang1End.Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong pnhì la bố canh cua tam giac") ; Readln;Bài 4: Viết chương trình giải phương thơm trình bậc 1 (ax + b = 0) Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;Var a,b,x:real; BeginClrscr;Writeln("GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0"); Writeln("------------------------------------------------------------"); Write ("Nhap a= "); readln(a);Write ("Nhap b= ");readln(b); If(a=0) thenIf(b=0) thenWriteln(" Phuong trinch co vo so nghiem")ElseElsewriteln(" Phuong tring vo nghiem")End.Writeln("Phuong trinc teo nghiem x=",-b/a:4:2); Readln;Bài 5: Viết chương trình giải bất pmùi hương trình bậc 1 (ax + b • 0) Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;Uses crt;Var a,b: real; BeginClrscr;Writeln("GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0"); Writeln("----------------------------------------------------------------------"); Write("nhap a=");readln(a);Write("nhap b=");readln(b); If a0 thenIf a>0 then Writeln("Bat phuong trinh teo nghiem: x>=",-b/a:4:2) Else Writeln("Bat phuong trinch teo nghiem: x=0 then Writeln("Bat phuong trinc teo vo so nghiem") Else writeln("Bat phuong trinh vo nghiem");End..Readln;Bài 6: Viết công tác giải pmùi hương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0).Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII; Uses crt;Var a,b,c,d,x,x1,x2:real; BeginWriteln("GIAI PHUONG TRINH BAC II:"); Writeln("-------------------------------------------"); Write("Nhap he so a=");readln(a);Write("Nhap he so b=");readln(b); Write("Nhap he so c=");readln(c);Trang2If a=0 then If b=0 thenIf c=0 thenWriteln("Phuong trinh teo vo so nghiem")ElseElseWriteln("Phuong trinch vo nghiem")ElseBeginWriteln("Phuong trinc teo mot nghiem: x=",-c/b:4:2)d:=b*b-4*a*c; If d=0 thenWriteln("Phuong trinc teo nghiem kep: x=",-b/(2*a):4:2)ElseIf dmax then max:=b; If d>max then max:=d;Writeln("So lon nhat la:",max:4:2); Readln;Bài 8: Tìm quý hiếm nhỏ tuổi tuyệt nhất vào 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập tự bàn phím). Program TIM_SO_NHO_NHAT;Uses crt;Var a,b,c,d,min:real; BeginClrscr;Writeln("TIM SO NHO NHAT TRONG BON SO A, B, C, D");Trang3End.Writeln("---------------------------------------------------------------"); Write("Nhap a="); Readln(a);Write("Nhap b="); Readln(b); Write("Nhap c="); Readln(c); Write("Nhap d="); Readln(d); min:=a;If br then Writeln("Diem A nam ngoai nghiêm duong tron") Else Writeln("Diem A phái mạnh trong duong tron");End.Readln;Bài 12: Tính xy ( Với x, y là số thực). Program X_LUYTHUA_Y;Uses crt;Var x,y,z:real; BeginWriteln(‘TINH X LUY THUA Y:’); Writeln("----------------------------------"); Write("Nhap x = "); readln(x); Write("nhap y = "); readln(y);If x>=0 thenBeginElseEndz:=exp(y*ln(x)); Writeln("x ^ y = ",z:4:2);End.Writeln("Khong tinch duoc vày x la so am"); Readln;Bài 13: Tính n!Program TINH_N_GIAI_THUA; Uses crt;Var i,n,gt:integer;Trang5BeginEnd.Clrscr;Writeln(" TINH N GIAI THUA:"); Writeln("----------------------------------"); Write("Nhap n ="); readln(n);gt:=1;For i:=1 to n vày gt:=gt*i; Writeln(n, "!= ",gt);Readln;Bài 14: Tính xn (Với n là số nguim ko âm). Program TINH_X_LUY_THUA_N;Uses crt;Var i,n,x:integer;lt:real;BeginEnd.Writeln(" TINH X LUY THUA Y:"); Writeln("----------------------------------"); Write("Nhap x ="); readln(x); Write("Nhap n ="); readln(n);lt:=1;For i:=1 to n bởi lt:=lt*x;Writeln(x, "^",n," = ",lt:4:2); Readln;nBài 15: Tính tổng S = å 1i=0 i!Program TINH_TONG1; Uses crt;Var i,n,gt: integer;s:real;BeginClrscr;Writeln("CHUONG TRINH TINH TONG:"); Writeln("----------------------------------------"); Write("Nhap n="); Readln(n);gt:=1;s:=1;For i:=1 lớn n doBeginEnd;gt:=gt*i;s:=s+1/gt;End.Writeln("Tong S = ",s:8:2); Readln;Trang6nBài 16: Tính tổng S = å x ii=1Program TINH_TONG2; Uses Crt;Var i,n:integer;x,s,lt:real;BeginClrscr;Writeln("TINH TONG LUY THUA:"); Writeln("----------------------------------"); Write("Nhap x = "); readln(x); Write("nhap n = "); readln(n) ;s:=0;lt:=1;For i:=1 to lớn n doBeginEnd;lt:=lt*x ;s:=s+lt ;End.Writeln("Tong S = ",s:8:2); Readln;niBài 17: Tính tổng S = å x i= 0 i! Program TINH_TONG3; Uses Crt;Var i,n,gt:integer;x,s,lt:real;BeginClrscr;Writeln("TINH TONG LUY THUA/GIAI THUA:"); Writeln("--------------------------------------------------"); Write("Nhap x = "); readln(x);Write("nhap n = "); readln(n) ;s:=2; gt:=1; lt:=1;For i:=1 khổng lồ n doBeginEnd;lt:=lt*x ; gt:=gt*i; s:=s+lt/gt ;End.Writeln("Tong S = ",s:8:2); Readln;Bài 18: Tìm toàn bộ những chữ số bao gồm tía chữ số abc sao cho tổng các lập pmùi hương của các chữsố thì bằng thiết yếu số đó ( abc = a3 + b3 + c3). Program TIM_SO;Uses crt;Trang7Var i,j,k:integer; BeginWriteln("CHUONG TRINH TIM SO:"); Writeln("----------------------------------"); For i:=1 khổng lồ 9 doFor j:=0 lớn 9 doFor k:=0 khổng lồ 9 doif (100*i+10*j+k)=(i*i*i + j*j*j + k*k*k) thenWriteln(i,j,k," = ",i,"^3 + ",j,"^3 + ",k,"^3");End.Readln;Bài 19: Nhtràn vào một trong những nguyên ổn không âm, soát sổ coi nó có phải là số nguim tố xuất xắc không?Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt;Var i,n: integer; BeginClrscr;Writeln("KIEM TRA SO NGUYEN TO:"); Writeln("----------------------------------------"); Write ("Nhap so can kiem tra n = "); readln(n); If (n=0) or (n=1) thenWriteln(n," Khong pnhị la so nguyen to")ElseBeginEnd;i:=1; Repeati:= i+1;Until (n mod i= 0) or (i*i>n);If i*i>n then Writeln (n," la so nguyen to")Else Writeln (n," khong pnhì la so nguyen to");End.Readln;Bài 20: In ra các số nguim tố nhỏ dại rộng hoặc bởi N (N là số nguyên ổn không âm được nhập từ bỏ bàn phím).Program CAC_SO_NGUYEN_TO; Uses crt;Var n,i,t: integer; BeginClrscr;Writeln("IN RA CAC SO NGUYEN SO i ) ; If( t*t>i) thenWrite(i:4);Bài 21: Nhập 3 một số loại tiền với số tiền đề nghị đổi. Hãy tìm kiếm toàn bộ các tổng hợp đã có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập.Program DOI_TIEN; Uses Crt;Varx,y,z,n,i,j,h,s:longint; BeginClrscr;Writeln("CHUONG TRINH DOI TIEN:"); Writeln("---------------------------------------"); Write("Nhap so tien can doi n = ");readln(n); Write("Nhap loách tien thu 1: ");readln(x); Write("Nhap loai phong tien thu 2: ");readln(y); Write("Nhap loai tien thu 3: ");readln(z); Writeln("Loách ",x:6,"Loách ",y:6,"Loai ",z:6); For i:=0 to lớn (n div x) doFor j:=0 lớn (n div y) doFor h:= 0 to (n div z) doIf (i*x+j*y+h*z=n) thenW ... em:=0;For i:=1 to n doIf a=x then dem:=dem+1;Write("So lan xuat hien cua ",x," la: ",dem); Readln;Cac phan tu nho hon hoac bang x Writeln("Cac phan tu ",x, " la:"); For i:=1 to lớn n doIf a>x thenWrite(a:3);End.Readln;Bài 52: Viết lịch trình nhập vào một hàng số nguim có n thành phần . Sắp xếp dãy số theoTrang 29sản phẩm tự giảm dần dần và tính quý giá trung bình của hàng. Program DAY_SO1;Uses Crt;Vars,n,i,j,t:integer;a:array<1..20> of integer;BeginClrscr;Writeln("SAPhường. XEP DAY SO:"); Writeln("------------------------");Write("Nhap so phan tu cua day n = "); Readln(n); For i:=1 lớn n doBeginEnd;Write("a<",i,">= "); Readln(a);sap xep day so giam dan For i:=1 khổng lồ n-1 doFor j:=i+1 to n doIf a a thenBeginEnd;End;t:=a; a:=a; a:=t;Procedure Merge(a,b:Mang; Var c:Mang; n, m:integer; var l:integer); Var i,j,t:integer;Begini:=1; j:=1 ;t:=1;While (ia.tuoi thenBeginEnd; BeginClrscr;End;t:=a; a:=a; a:=t;Trang 36End.Writeln("SAPhường XEP DANH SACH SV THEO TUOI"); Writeln("------------------------------");Write("So sinc vien n = ");readln(n); Input(ds,n);Output(ds,n); sort(ds,n); Readln; Clrscr;Writeln("DANH SACH DUOC SAPhường XEP:"); Output(ds,n);Readln;Bài 59. Viết công tác nhập vào một trong những file số nguim. In file số nguyên này ra screen.Program FILE_SONGUYEN; Uses Crt;Vari,so,code:integer; f:file of integer; fn,s:string;BeginClrscr;Writeln("CHUONG TRINH NHAP VA IN FILE OF INTEGER"); Writeln("----------------------------------------------------------------"); Write("Nhap ten tap tin:");readln(fn);Assign(f,fn); Rewrite(f);Writeln("CHUONG TRINH NGUNG, KHI NHAP. KHONG PHAI LA SO:");i:=1; RepeatWrite("So thu ",i, " = ");readln(s);val(s,so,code);If (code = 0) thenWrite(f,so);i:=i+1; Until code0; Close(f); reset(f); Readln;Clrscr;Writeln("FILE VUA NHAP LA:"); Writeln("----------------------------"); While not eof(f) doBeginEnd.End; Readln;read(f,i);write(i:3);Bài 60: Mtại một file số ngulặng vẫn có bên trên đĩa, xào nấu văn bản của chính nó sang 1 tập tin new và in văn bản của tập tin sau khi xào luộc ra màn hình hiển thị.Program COPY_FILE;Trang 37Uses Crt;Vari:integer; fn,fd:string; Ch:char; f1,f2: file of integer;BeginClrscr;Writeln("CHUONG TRINH SAO CHEP. FILE"); Writeln("---------------------------------------------"); Write("Nhap tệp tin nguon: "); Readln(fn); Write("Nhap file dich: "); Readln(fd); Assign(f1,fn);Reset(f1); Assign(f2,fd); Rewrite(f2);While not eof (f1) doBeginEnd; Close(f1); Seek(f2,0);Read(f1,i); Write(f2,i);Writeln("Noi dung cua file dich la:"); Writeln("-----------------------------"); While not eof (f2) doBeginEnd.End; Close(f2); Readln;Read(f2,i); Write(i:3);Bài 61. Viết chương trình tạo thành một file F3 chứa những số ngulặng bằng cách nối hai file sốnguyên F1 cùng F2 sẽ bao gồm bên trên đĩa. In văn bản của cả 3 tập tin lên trên ra screen. Program GHEP_FILE;Uses Crt;Varf1,f2,f3: file of Integer;fn1,fn2,fd:String;i: Integer;BeginClrscr;Write("Nhap tệp tin nguon 1: "); Readln(fn1); Write("Nhap file nguon 2: "); Readln(fn2); Write("Nhap file dich 3: "); Readln(Fd); Assign(f1,fn1);Reset(f1); Assign(f2,fn2); Reset(f2); Assign(f3,Fd); Rewrite(f3);While not eof(f1) doBeginRead(f1,i); Write(f3,i);Trang 38End;While not eof(f2) doBeginEnd;Read(f2,i); Write(f3,i);Writeln("Noi dung cua file nguon 1:"); Writeln("-------------------------------"); seek(f1,0);While not eof(f1) doBeginEnd; Close(f1); Readln;Read(f1,i); Write(i:4);Writeln("Noi dung cua file nguon 2:"); Writeln("--------------------------------"); seek(f2,0);While not eof(f2) doBeginEnd; Close(f2); Readln;Read(f2,i); Write(i:4);Writeln("Noi dung cua tệp tin ghep:"); Writeln("---------------------------"); seek(f3,0);While not eof(f3) doBeginEnd.End; Readln;Read(f3,i); Write(i:4);Trang 39

Chuyên mục: Blogs