BÀI TẬP CHIA ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH LỚP 6

Chia đụng trường đoản cú theo thì là một trong những dạng bài tập về ngữ pháp cơ bản trong Tiếng Anh. Nó không chỉ là giúp bạn nắm rõ kiến thức mang đến quá trình tiếp thu kiến thức hiệu quả, viết đúng các câu tự. Mà nó còn làm chúng ta vào năng lực tiếp xúc. Chính vì vậy bai tap chia dong tu siêu đặc biệt, rất cần được tập luyện nhằm hoàn toàn có thể nắm rõ được nó.

Bạn đang xem: Bài tập chia động từ tiếng anh lớp 6

*


I. KIẾN THỨC CÁC DẠNG ĐỘNG TỪ CHIA THEO THÌ

1. Thì hiện thời đơn (Present simple)

– Động từ bỏ thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia đụng từS + V(s/es)+ OS+ do/does + not + V(Infinitive) +ODo/does + S + V (Infinitive)+ O ?

– Động từ tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS+ am/are/is + N/ AdjS + am/are/is + NOT + N/AdjAm/are/is + S + N )/ Adj

2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia rượu cồn từS+am/is/are+ V-ingS+am/is/are not + V-ingAm/is/are+ S + V-ing

3. Thì hiện giờ dứt (Present perfect)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS+ have/has+ V3S+ have/has not + V3Have/has + S + V3

4. Thì bây giờ xong tiếp tục (Present perfect continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách cồn từS + have/has been + V-ing + OS+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + OHas/have+ S+ been+ Ving + O

*

5. Thì thừa khđọng solo (Past simple)

– Với động từ thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + V(ed) + OS + didn’t + ODid +S + Verb

– Với đụng từ tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia đụng từS + Was/were + N/adjS + was/were not + N/adjWas/were + S + N/adj

6. Qúa khức tiếp diễn (Past continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS + was/were + V-ing + OS + was/were not + V-ing + OWas/Were + S+ V-ing + O?

7. Qúa khứ xong xuôi (Past perfect)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia cồn từS + had + VppS +had not + VppHad + S + Vpp?

8. Thì vượt khứ xong xuôi tiếp nối (Past perfect continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách đụng từS + had been + V-ingS +hadnot been + V-ingHad been + S + V-ing?

9. Thì tương lai 1-1 (Future simple)

– Với động tự thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia cồn từS + will + verbS + will not + verbWill + S + verb?

– Với hễ trường đoản cú tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách động từS + will + be + N/adjS + will not (will not = won’t) + be + N/adjWill + S + be

*

10. Thì sau này gần

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + am/is/are going to + verbS + am/is/are not going lớn + verbAm/Is/Are + S + going to lớn + verb?

11. Thì tương lai tiếp diễn

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách cồn từS + will + be + VingS + will not + be+ VingWill + S + be + V-ing?

12. Thì sau này trả thành

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia đụng từS + will + have sầu + VppS + will + not + have sầu + VppWill + S + have sầu + Vpp?

II. BÀI TẬP. CHIA ĐỘNG TỪ

Bài 1: Hoàn thành đông đảo câu sau đây bằng cách áp dụng những rượu cồn từ: Get, Change, Improve, Increase,Become, Rise, Fall, Learn. Lưu ý, một đụng từ hoàn toàn có thể thực hiện được không ít lần.

1. He is still ill but he……………better slowly.

2. The world…………….Things never stay at the same.

3. George has gone to lớn work in Spain. When he arrived, his Spanish wasn’t very good. But now, it…………..

4. The population of the world………………very fast.

5. Silvia……………Chinese at the moment.

Đáp án:

1. is getting2. is changing3. is improving4. is rising5. is learning

Bài 2: Hoàn thành rất nhiều câu sau đây bằng cách phân tách lại đụng trường đoản cú phù hợp

– After taking a bath, she (go) …………… to bed.

– Tom (walk)……………………down the street when it began khổng lồ rain.

– We (stand) …………………… under the tree when he heard an explosion.

– At this time last year, he (attend)………………….an English course.

– The boy fell và hurt himself while he (ride)……………………. a bicycle.

1. went2. Was walking3. Were standing4. Was attending5. Was riding

Bài 3: Viết lại phần đa câu sau vào bai tap phân tách dong tu sau đây sao để cho đúng nhất

1. He/ finish/ his poem/ 5 days.

2. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

3. If/ he/ not/ study/ hard,/ he/ not/ pass/ final/ exam.

4. My/ mom/ clean/ floor/.

5. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

Đáp án:

1. He will finish his poem in 5 days.

2. You look tired, so I will bring you something to eat.

3. If he does n’t study hard, he won’t pas final exam.

4. My mother is cleaning the floor.

5. They are asking a man about the way to the railway station.

Xem thêm: Nỗi Khổ Vì Chồng Quá Khỏe Chuyện Ấy ", Chồng Động Vào Là Khóc Thét

Bài 5: Chọn câu vấn đáp đúng trong các bai tap phân tách dong tu bên dưới đây

1. ………….I was entering the room, the telephone rang.

A. When B. For C. At the time D. An hour ago

2. Students………….to each other when the director wanted them to help hlặng.

A. have been talking B. are talking C. talk D. were talking

3. Julie……….always………….her room untidy these days.

A. is – leaving B. – leaves C. was – leaving D. – left

4. I…………the garden but I couldn’t find the spade.

A. am digging B. was going to dig C. will have sầu dug D. am going lớn dig

5. Of course you can use my house in the country. But when you………….there next month, remember that it…………..for six months.

A. are getting / isn’t going khổng lồ be cleaned B. will get / hasn’t been cleaned

C. get / will not have been cleaned D. are going to lớn get / will not be cleaned

Đáp án:

1. A2. D3. A4. B5. C

Bài 6: Đọc các câu trường hợp đưa định sau, sau đó viết lại thành câu tất cả nghĩa theo gợi ý mang đến sẵn

1. The orchestra began playing at the concert. After about ten minutes a man in the audience suddenly began shouting.

The orchestra………………..when………………..

2. Linda is from nước Australia. Now she is traveling round Europe. She began her tour 3 months ago.

She……………………for…………………

She………………………….so far.

3. Jimmy is a tennis champion. He began playing tennis when he was 11 years old. Now he has just won the national championship for the fourth time.

He…………………..since………………..

He………………..…………four times.

4. Mr and Mrs Jerkins went to lớn live sầu in the south of France. Six months later, Mr Jerkins died.

They………………………when……………………….

5. Jaông xã is playing tennis. He started at 2 o’clochồng and he has just played tennis for the third time this weeek.

Jack………………since……………….

Jack…………………….three times this week.

Đáp án:

1. Will you be seeing Tom this afternoon?

2. Will you be using your computer tomorrow morning?

3. Jyên ổn will have sầu gone to lớn bed.

4. What are you going khổng lồ vày with it?

5. He will have been here exactly 2 years.

Bài 7: Chọn dạng cồn từ đúng trong những câu bai tap chia dong tu sau

1. According khổng lồ the weather forecast it will rain / is raining tomorrow.

2. I can’t meet you this evening. A friend of mine will come / is coming lớn see me.